☀ نـِشـونـی ☀ به نام او ، برای او و خداوندی که جهت سکون و آرامش این کره خاکی، بر آن منت نهاد و کوهها را پدید آورد تا زمین را از تباهی و نابودی رهایی بخشند، همو نیز ما را رهین منت خود نمود و برای آرامش خاکیان، انسانهایی را چون کوه عظمت بخشید تا سرگشتگان و و پریشانان را مایه ی امید و آرامش باشند ... در این وب ؛ از آن بزرگ مردان می نویسم http://nesho0oni.mihanblog.com 2019-09-20T01:11:46+01:00 text/html 2016-02-09T19:03:10+01:00 nesho0oni.mihanblog.com فـهـیـم زندگینامه شیخ نخودکی http://nesho0oni.mihanblog.com/post/79 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Mihan-Nassim&quot;,serif"><br> </span><font size="3" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: 12pt; line-height: 200%;" lang="AR-SA">حسنعلی مقدادی اصفهانی معروف به «شیخ نخودکی»شب دوشنبه یا جمعه ی نیمه ماه ذی القعده&nbsp; سال 1279 ه.ق در محله جهانباره اصفهان به دنیا آمد.</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 200%;"></span></font></p><font size="3" face="Mihan-Nassim"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: 12pt; line-height: 200%;" lang="AR-SA">ملا علی اکبر پدر شیخ نخودکی، فرزندش را از همان کودکی در هر سحرگاه که خود به تجّد می پرداخته، بیدار و او را با نماز و دعا و راز و نیاز آشنا می ساخته. از 7 سالگی او را تحت تربیت و مراقبت حاج محمد صادق تخت پولادی قرار داد. جناب شیخ در 11 سالگی استاد خود را از دست دادند. استاد بعدی جناب شیخ در علوم باطنی سید جعفر حسینی قزوینی بود.</span></font><font size="3" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: 12pt; line-height: 200%;" lang="AR-SA"></span></font></p><font size="3" face="Mihan-Nassim"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: 12pt; line-height: 200%;" lang="AR-SA">شیخ از 12 تا 15 سالگی، تمام سال، شبها را تا صبح بیدار می ماندند و روزها همه روز به جز ایام محرمه روزه می گرفتند و 15 سالگی تا پایان عمر پربرکتشان، هر ساله سه ماه رجب و شعبان و رمضان و ایام البیض هر ماه را روزه دار بودند و شب ها تا به صبح نمی آرمیدند.</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 200%;" lang="AR-SA"></span></font></p><font size="3" face="Mihan-Nassim"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: 12pt; line-height: 200%;" lang="AR-SA">شیخ نخودکی در نوجوانی مقدمات علوم دینی را در اصفهان نزد اساتید بزرگی چون آخوند ملا محمد کاشی، سید جعفر کشفی، مرحوم جهانگیر خان و مرحوم حاجی سید سینا آموختند، سپس برای تکمیل معارف به نجف رفتند و در آنجا نزد سید محمد فشارکی، سید مرتضی کشمیری و ملا اسماعیل قره باغی تلمذ کردند.</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 200%;" lang="AR-SA"></span></font></p><font size="3" face="Mihan-Nassim"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: 12pt; line-height: 200%;" lang="AR-SA">جناب شیخ پس از مراجعت از نجف اشرف، در مشهد سکونت اختیار کردند و از محضر استادانی چون حاجی محمدعلی فاضل، میرسید علی حائری یزدی، حاجی آقا حسین قمی و آقا سید عبدالرحمن مدرس بهره مند گردیدند. در عین این احوال و در ضمن تحصیل و تدریس به تزکیه نفس و ریاضات شاقّه مشغول بودند</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 200%;" lang="AR-SA"></span></font><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Mihan-Nassim&quot;,serif">.</span><span dir="LTR"></span> <span dir="LTR"></span> </p><div align="justify"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><img src="http://s1.picofile.com/file/7513136983/a_shahrivar_nokhodaki_1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="196" hspace="0" vspace="0" width="154"></font></div><br><font size="3" face="Mihan-Nassim"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed">ایشان را در فقه، تفسیر، هیات، ریاضیات، فلسفه، علوم الهی، طب، شیمی و علوم غریبه ید طولائی بود<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed">جناب شیخ در سالهای مجاورت در مشهد الرضا، علاوه بر تهجد و عبادت های بسیار، صبح ها را به ملاقات و گفتگو با مراجعان و تهه و ساخت دارو برای بیماران می نشستند و عصرها را نیز به تدریس می پرداختند<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed">شیخ حسنعلی نخودکی، سر انجام پس از تحمل ماهها رنج بیماری در صبح روز 17 شعبان 1361 ه.ق مطابق با <span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>1321 ه.ش دعوت حق را لبیک گفته و به دیدار دوست شتافتند. مزار ایشان در حرم علی بن موسی الرضا (ع) می باشد<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Mihan-Nassim&quot;,serif"><font face="Mihan-Nassim"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font>.</span><span dir="LTR"></span></p> <br><font color="#FF0000">+</font> شیخ حسنعلی نخودکی: <font color="#FF0000">«</font> <font color="#3333FF">عمده نظر در دو مطلب است: یکی غذای حلال، دوم توجه در نماز و اصلاح آن. اگر این دو درست باشد باقی درست است.</font> <font color="#FF0000">»</font></font><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br></font><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><font color="#FF0000">***</font><br>منبع: کتاب <font color="#3333FF">«</font>نشان از بی نشان ها<font color="#3333FF">»</font><br><font color="#FFFFFF">.</font><br></font></div><font size="3" face="Mihan-Nassim"> </font> text/html 2015-11-27T16:39:31+01:00 nesho0oni.mihanblog.com فـهـیـم جز لقای تو هیچ در سر نیست http://nesho0oni.mihanblog.com/post/78 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 150%;">پیشانی صدق و اخلاص</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">درگاه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">دوست نـِـه و از صمیم قلب بگو آمدم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">اگر گفتند: این جا چرا آمدی</span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">؟ بگو: به کجا روم و به کدام</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">در رو کنم؟ اگر گفتند: به اذن چه کسی آمدی؟ بگو شنیدم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>:</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%;">بر ضیافتخانه فیض نوالت منع نیست</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%;">در گشاده است و صلا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">داده خوان انداخته</span></b><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 150%;">اگر گفتند: تا به حال کجا بودی؟</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">بگو: راه گم کرده بودم. اگر گفتند: چه چیز آورده ای؟</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">بگو: اولاً</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><font color="#cc33cc">دل شکسته</font> که از شما نقل است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>:</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%;">در کوی ما شکسته</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">دلی می خرند و بس</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%;">بازار خود فروشی از آن سوی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">دیگر است</span></b><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 150%;">و ثانیاً</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>:</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%;">من گدایم چه توانم ببرم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">در بر شاه</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%;">طمع بخششم از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">درگه سلطان من است</span></b><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 150%;">و ثالثاً:<b> <font color="#cc33cc">الهی آفریدی رایگان، روزی</font></b></span><font color="#cc33cc"><b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">دادی رایگان، بیامرز رایگان. تو خدایی نه بازرگان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>.</span></b></font><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 150%;">اگر گفتند: بیرونش کنید، بگو</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>:</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%;">نمی روم ز</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">دیار شما به کشور</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">دیگر</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%;">بیرون کنید از این</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">درآیم از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">دیگر</span></b><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 150%;">اگر گفتند: این جرات را از که آموختی؟</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">بگو: از حلم شما. اگر گفتند: قابلیت نداری، بگو: قابلیت را هم شما عطا می فرمایید. اگر گفتند: گنه کاری، بگو: اولاً شنیدم شما غفارید و ثانیاً من ملک نیستم آدم زاده ام</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%;">ناکرده گنه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">در این جهان کیست بگو</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><b>آن کس که گنه نکرده و زیست بگو</b></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 150%;">اگر گفتند: این حرف ها را از کجا یاد گرفتی؟</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">بگو</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>:</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%;">بلبل از فیض گل آموخت سخن ورنه نبود</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%;">این همه قول و غزل تعبیه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">در منقارش</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 150%;">اگر گفتند: چه می خواهی؟</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">بگو</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>:</span><span dir="LTR" style="font-weight: bold; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%;">جز تو ما را هوای</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">دگر نیست</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%;">جز لقای تو هیچ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">در سر نیست</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><font color="#cc33cc">+</font></b> برگرفته از کتاب<b> </b><font color="#6600cc"><b>نامه ها برنامه ها</b> </font>/ علامه حسن زا</font></span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium;"><span lang="FA" style="line-height: 24px;">د</span></span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium; line-height: 150%;">ه آملی</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium; line-height: 150%;"><br></span></p></div> text/html 2015-11-05T17:19:37+01:00 nesho0oni.mihanblog.com فـهـیـم زندگینامه آیت الله سید رضا بهاء الدینی http://nesho0oni.mihanblog.com/post/77 <div style="text-align: justify;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 150%;">در نهمین روز فروردین ماه 1287 ه.ش آیت الله سید رضا بهاء الدینی&nbsp;دیده به جهان گشود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 150%;">پدر ایشان سید صفی الدین، خادم حرم حضرت معصومه (س) بوده و انس فراوانی با قرآن&nbsp;داشته، آشنایی او با قرآن و حفظ آن تا جایی بود که کشف الآیات علما و روحانیون بود؛ هر آیه ای که می پرسیدند&nbsp;در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; color: rgb(84, 84, 84);">ذهن خو</span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">د حاضر داشت. مادر ایشان هم بانویی مؤمن و مخلص از نوادگان ملاصدرای شیرازی بودند و انسی چشمگیر با قرآن و ادعیه معصومین داشتند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 150%;">آیت الله بهاء الدینی طبق گفته خود در یک سالگی تفاوت میان افراد پاک طینت و شرور را می فهمیدند و افراد نیکوسرشت را دوست می داشتند، حتی در این سن صحبت های بین اطرافیان را می فهمیدند و به حافظه می سپردند. در دو سالگی پا به مکتب نهادند و در شش سالگی دوره دروس معمول مکتب آن دوران را به پایان رساندند، سپس برای تحصیل علوم دینی به مدرسه رضویه رفتند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 150%;">ایشان در 12 سالگی واد حوزه علمیه قم شدند. در تحصیل علوم دینی بسیار مجد و کوشا بودند به طوری که به گفته خودشان، در سنین نوجوانی روزانه حدود 16 ساعت کار درسی می کردند. لحظه ای نمی آسودند و همیشه فکرشان مشغول بود. تسلطشان بر دروس به حدی بود که پس از اتمام کتاب، برخی از ایشان تقاضای تدریس می کردند و این گونه شد که تدریس را از سن 14 سالگی آغاز کردند؛ طبق گفته ی خودشان مجموعاً 70 سال تدریس داشتند. آیت الله بهاء الدینی در آن دوران با اهتمام تامی کتب غیردرسی را که برای طلبه مفید بود را نیز مطالعه می کردند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8221162192/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C.jpg" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8221162618/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C_Copy.jpg" alt=""></a></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 150%;">ایشان در 17 سالگی به اصرار والدینشان ازدواج کردند، خودشان بنا داشتند برای ادامه تحصیل به نجف بروند و تا 35، 36 سالگی ازدواج نکنند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 150%;">از اساتید ایشان می توان آیت الله آمیرزا محمد همدانی،&nbsp;</span></font><a href="http://s6.picofile.com/file/8203579250/آخوند_ملاعلی_معصومی_همدانی.jpg" target="_blank" title="">آخوند ملاعلی همدانی</a><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 150%;">،&nbsp;</span></font><a href="http://s6.picofile.com/file/8221868676/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%AC%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C.jpg" target="_blank" title="">آسید احمد حجت افغانی</a><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 150%;">،&nbsp;</span></font><a href="http://s3.picofile.com/file/8221868934/%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%DB%8C_%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%82%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1_%D9%82%D9%85%DB%8C.jpg" target="_blank" title="">آیت الله حاج شیخ ابوالقاسم کبیر</a><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 150%;">،&nbsp;</span></font><a href="http://s6.picofile.com/file/8221869218/%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C.jpg" target="_blank" title="">آیت الله آمیرزا علی اکبر حکمی یزدی</a><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 150%;">&nbsp;را نام برد. آیت الله بهاء الدینی مدت کوتاهی نیز محضر&nbsp;</span></font><a href="http://s3.picofile.com/file/8203444634/میرزا_جواد_ملکی_تبریزی_در_حال_قنوت.JPG" target="_blank" title="">میرزا جواد آقا ملکی تبریزی</a><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 150%;">&nbsp;و</span></font><a href="http://s3.picofile.com/file/8221870234/%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C.jpg" target="_blank" title=""> آیت الله شاه آبادی</a><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 150%;">&nbsp;را درک کردند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8221163234/%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C.jpg" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8221163268/%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C_Copy.jpg" alt=""></a></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 150%;">ایشان از آیت الله خوانساری اجازه اجتهاد و از مرحوم محدث قمی اجازه روایت داشتند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 150%;">برخی از شاگردان ایشان عبارتند از:</span></font><a href="http://s6.picofile.com/file/8221859568/_20100915_1226115628.jpg" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 150%;">&nbsp;</span></font>استاد شهید مطهری</a><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 150%;">،&nbsp;</span></font><a href="http://s3.picofile.com/file/8221859476/IMG21282093.jpg" target="_blank" title="">احمد جنتی</a><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 150%;">،&nbsp;</span></font><a href="http://s3.picofile.com/file/8221859818/3_8605080590_L600.jpg" target="_blank" title="">علی مشگینی</a><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 150%;">،</span></font><font size="3"><span style="font-family: Mihan-Nassim; line-height: 24px;">&nbsp;</span></font><span lang="FA" style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium; line-height: 150%;"><a href="http://s3.picofile.com/file/8221860068/2905733810651757921.jpg" target="_blank" title="">محمد فاضل لنکرانی</a>،&nbsp;<a href="http://s3.picofile.com/file/8221860284/_20110530_1789864056.jpg" target="_blank" title="">سید مصطفی خمینی</a>، فرزندان آیات صدر، ابوالقاسم قمی و&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium; line-height: 150%;"><a href="http://s3.picofile.com/file/8221863468/_20100915_1303836720.jpg" target="_blank" title="">حاج شیخ عباس قمی</a>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 150%;">پس از طی مدتی نقاهت، غروب آفتاب آسمان عرفان و معنویت در روز جمعه 1376/4/28 واقع شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><a href="http://s3.picofile.com/file/8221163776/hhr211.jpg" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8221163718/hhr211_Copy.jpg" alt=""></a></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt;"><font face="Mihan-Nassim" size="3" style="line-height: 150%;"><font color="#ff0000">+</font> آیت الله بهاء&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium; line-height: 24px; text-align: justify;">الدینی</span><font face="Mihan-Nassim" size="3" style="line-height: 150%;"><span style="line-height: 24px;">: <font color="#ff0000">«</font> <font color="#3333ff">تا آن جا که می توا</font></span></font><font color="#3333ff"><span style="text-align: justify; line-height: 24px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">نید</font></span><span style="line-height: 24px; font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium;">&nbsp;اخلاص&nbsp;</span><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="line-height: 24px;">پیدا&nbsp;کنید، بقیه آن را از&nbsp;</span></font><span style="text-align: justify; line-height: 24px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">خدا</font></span><span style="line-height: 24px; font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium;">&nbsp;بخوا</span><span style="text-align: justify; line-height: 24px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">هید</font></span><span style="line-height: 24px; font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium;">، به ائمه متوسل شو</span></font><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="line-height: 24px;"><font color="#3333ff">ید.</font> <font color="#ff0000">»</font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p><font face="Mihan-Nassim" size="3" color="#ff0000">***</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;</font></o:p></span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium; line-height: 150%; text-align: center;"><font color="#3333ff">منابع</font>:</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium; line-height: 150%; text-align: center;">کتاب «شهره آفاق»</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p><font face="Mihan-Nassim" size="3">avi</font></o:p></span><span style="text-align: justify; line-height: 16.5px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">n</font></span><span style="line-height: 150%; font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium;">y.com&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><br></p></div> text/html 2015-10-08T11:26:09+01:00 nesho0oni.mihanblog.com فـهـیـم یادی از مرحوم حاج میرزا علی آقا شیرازی http://nesho0oni.mihanblog.com/post/75 <div style="text-align: center;"><div><a href="http://s6.picofile.com/file/8216174218/Mohaghegh52902.jpg" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8216174326/Mohaghegh52902_Copy.jpg" alt=""></a></div><div><br></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify; "><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">یک شب مرحوم حاج میرزا علی آقا شیرازی در قم مهمان ما بودند و ما هم به تبع به منزل یکی از فضلای قم دعوت شدیم. بعضی از اهل ذوق و ادب و شعر نیز در آن جا بودند. در آن شب فهمیدم که این مرد چقدر اهل شعر و ادب است و چقدر بهترین شعرها را در عربی و فارسی می شناسد. دیگران شعرهایی می خواندند البته شعرهای خیلی عادی، ایشان هم می خواند و می گفت این شعر از آن بهتر است، این مضمون را این بهتر گفته است، کی چنین گفته و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span> ... .</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">شعر خواندن، آن هم این جور شعرها که گناه نیست، اما در شب شعر خواندن مکروه است. خدا می داند وقتی آمدیم بیرون</span><span dir="LTR"></span><span class="apple-converted-space"><b><span style="background-image:initial; background-attachment:initial;background-size: initial;background-origin: initial; background-clip: initial;background-position:initial;background-repeat:initial"><span dir="LTR" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></b></span><b><span style="background-image: initial;background-attachment:initial;background-size: initial;background-origin: initial; background-clip: initial;background-position:initial;background-repeat:initial"><span lang="FA" style="line-height: 150%; color: rgb(102, 0, 204); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">این آدم به شدت داشت می لرزید.</span></span></b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span lang="FA" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">گفت من اینقدر تصمیم می گیرم که شب شعر نخوانم آخرش جلوی خودم را نمی توانم بگیرم. مرتب</span></span></span><b><span style="background-image: initial;background-attachment:initial;background-size: initial;background-origin: initial; background-clip: initial;background-position:initial;background-repeat:initial"><span dir="LTR" style="line-height: 150%; color: rgb(102, 0, 204); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;</span></span></b><b><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size: initial; background-origin: initial;background-clip: initial;background-position:initial; background-repeat:initial"><span lang="FA" style="line-height: 150%; color: rgb(102, 0, 204); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">اَسْتَغْفِرُ اللهَ</span></span></b><span dir="LTR"></span><b><span style="background-image:initial;background-attachment: initial;background-size: initial;background-origin: initial;background-clip: initial; background-position:initial;background-repeat:initial"><span dir="LTR" style="line-height: 150%; color: rgb(102, 0, 204); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></b><b><span style="background-image:initial;background-attachment:initial; background-size: initial;background-origin: initial;background-clip: initial; background-position:initial;background-repeat:initial"><span lang="FA" style="line-height: 150%; color: rgb(102, 0, 204); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">رَبی</span></span></b><span dir="LTR"></span><b><span style="background-image:initial;background-attachment:initial; background-size: initial;background-origin: initial;background-clip: initial; background-position:initial;background-repeat:initial"><span dir="LTR" style="line-height: 150%; color: rgb(102, 0, 204); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></b><b><span style="background-image:initial;background-attachment:initial; background-size: initial;background-origin: initial;background-clip: initial; background-position:initial;background-repeat:initial"><span lang="FA" style="line-height: 150%; color: rgb(102, 0, 204); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">وَ</span></span></b><span dir="LTR"></span><b><span style="background-image:initial;background-attachment:initial; background-size: initial;background-origin: initial;background-clip: initial; background-position:initial;background-repeat:initial"><span dir="LTR" style="line-height: 150%; color: rgb(102, 0, 204); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></b><b><span style="background-image:initial;background-attachment:initial; background-size: initial;background-origin: initial;background-clip: initial; background-position:initial;background-repeat:initial"><span lang="FA" style="line-height: 150%; color: rgb(102, 0, 204); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">اَتُوبُ اِلَیه&nbsp;</span></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;<span style="background-image:initial;background-attachment: initial;background-size: initial;background-origin: initial;background-clip: initial; background-position:initial;background-repeat:initial"></span><span lang="FA" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">می گفت، مثل کسی که معصیت بسیار بزرگی مرتکب شده است</span></span><span dir="LTR"><span style="background-image:initial;background-attachment:initial; background-size: initial;background-origin: initial;background-clip: initial; background-position:initial;background-repeat:initial"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span>.</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="background-image:initial;background-attachment: initial;background-size: initial;background-origin: initial;background-clip: initial; background-position:initial;background-repeat:initial"><span dir="LTR" style="line-height: 150%; color: rgb(102, 0, 204); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;</span></span></span><b><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="line-height: 150%; color: rgb(102, 0, 204); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">العیاذ بالله اگر ما شراب خورده بودیم اینقدر مضطرب نمی شدیم که این مرد به&nbsp;</span></span></b></span></font><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium; line-height: 24px;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="color: rgb(102, 0, 204); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">واسطه ی یک عمل مکروه مضطرب شده بود</span></span></b><font face="Mihan-Nassim" size="3" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="line-height: 150%; color: rgb(102, 0, 204); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;</span></span></b></span></font><b style="line-height: 150%;"><span style="background-image:initial;background-attachment:initial; background-size: initial;background-origin: initial;background-clip: initial; background-position:initial;background-repeat:initial"><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt; line-height: 150%; font-family: Mihan-Nassim, serif; color: rgb(102, 0, 204); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">.</span></span></b></p><p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;</font></span></p><p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; "> </p><p align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Nassim" size="3">برگرفته از کتاب «<font color="#3333ff"> آزادی معنوی</font> » <b>به نقل از شهید مطهری</b></font></span><span lang="FA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; "><br></p></div></div> text/html 2015-10-02T13:29:51+01:00 nesho0oni.mihanblog.com فـهـیـم درون توست اگر خلوتی و انجمنی است http://nesho0oni.mihanblog.com/post/74 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 150%;">شیخ رجبعلی خیاط</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>:</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><b><font color="#3333ff">«</font></b>ما کار فوق العاده ای انجام نمی دهیم؛ بلکه همان<font color="#009900"> <b>فطرت را پیدا می کنیم</b></font>، که<b>&nbsp;اگر انسان خدایی باشد</b>، <b><font color="#009900">همه چیز را روح به انسان می دهد</font></b>. روح گاو، کار گاو را می کند. روح خروس، کار خروس را می کند. حالا بگویید ببینم: روح خداییِ انسان، چه کار باید بکند؟<font color="#009900"> باید کار خدایی کند</font>. <b><font color="#3333ff">{&nbsp;</font></b></span><span lang="FA" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b>نَفَخْتُ فِیهِ مِن رُّوحِی<font color="#009900">&nbsp;</font></b><b><font color="#3333ff">}</font></b>،</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><sup><b><font color="#3333ff">*</font></b></sup></span><span lang="FA" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">اشاره به همین مطلب است.<b><font color="#3333ff">»</font></b></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8215178418/download.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><b><font color="#3333ff">* </font><font face="Mihan-Nassim" size="2">سوره مبارکه ص ، آیه 72</font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><font color="#009900"><b>+</b></font> منبع: کتاب<font color="#009900"><b> کیمیای محبت</b></font></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><br></p> text/html 2015-09-24T16:30:25+01:00 nesho0oni.mihanblog.com فـهـیـم وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَیْرِ لَشَدِیدٌ * http://nesho0oni.mihanblog.com/post/73 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium;">ما انسان ها فقط در</span><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium;"> <font color="#009900">حب خیر</font></b><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium;"> شدیدیم،</span><font color="#009900" style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium;"> <b>اما در عملِ خیر، نـه!</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">خوبی را دوست داریم، اما <b><font color="#009900">همت مان به اندازه ی دوستی مان نیست</font></b>، بلکه فرسنگ ها از آن فاصله دارد.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div style="text-align: left;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8213767884/57275585124724952465_Copy.jpg" alt=""></div><div style="text-align: left;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div style="text-align: left;"><b style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium; line-height: 21.3333px;"><font color="#3333ff">+&nbsp;</font></b><span style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium; line-height: 21.3333px;">بخشی از کتاب</span><font color="#3333ff" style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium; line-height: 21.3333px;"><b>&nbsp;الهیه</b></font><span style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium; line-height: 21.3333px;">&nbsp;( شرح حال سید محمد حسن الهی طباطبایی )</span></div><div style="text-align: left;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><font color="#3333ff">*</font> </b>سوره مبارکه عادیات، آیه8</font></div><div style="text-align: left;"><br></div> text/html 2015-09-22T13:22:23+01:00 nesho0oni.mihanblog.com فـهـیـم زندگینامه سید محمدحسن الهی طباطبایی http://nesho0oni.mihanblog.com/post/72 <div style="text-align: justify;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">سید محمدحسن الهی در 22 رجب 1325 ه.ق دیده به جهان گشودند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">ایشان از نسل سادات طباطبایی بودند، از طرف پدر به حسن مثنی فرزند امام حسن مجتبی (ع) و از طرف مادر به فاطمه بنت الحسین (ع) می رسند. آباء و اجدادشان تا 14 نسل از علماء اعلام بوده اند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>18</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">ماهه بودند که مادرشان از دنیا رفت و پس از چهار سال نیز پدرشان به سرای دیگر شتافت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">ایشان و برادر بزرگشان (<a href="http://s6.picofile.com/file/8213487184/_20100914_1752360327.jpg" target="_blank" title="">علامه طباطبایی</a>) طبق وصیت پدر نزد حاج میرزا باقر قاضی، روحانی شهیر شهر، قرآن و بوستان و گلستان و سایر کتب و نیز خطاطی را آموختند. در 12 سالگی به همراه برادرشان راهی مدرسه طالبیه تبریز شدند و طی شش سال دروس سطح حوزه را به اتمام رساندند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">دو برادر در سال 1304 ه.ش املاکشان را به آشنایان سپرده و عازم نجف شدند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8213483692/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C_1.jpg" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8213482042/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C_1_Copy.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">اساتید</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;"><span dir="LTR"></span>:</span></div><div style="text-align: justify;"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">ایشان به همراه برادرشان در ردیف شاگردان&nbsp;<a href="http://s6.picofile.com/file/8213487368/ghazi.jpg" target="_blank" title="">آیت الله میرزا علی قاضی</a>&nbsp;در آمده و از آن همای عرشی بهره ها بردند؛ و او را استاد اصلی خود می دانسته اند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">از سایر اساتیدشان می توان&nbsp;<a href="http://s6.picofile.com/file/8213488142/%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%AC%D8%AA.jpg" target="_blank" title="">آیت الله محمد حجت</a>،&nbsp;<a href="http://s3.picofile.com/file/8213488484/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg" target="_blank" title="">استاد علی ایروانی</a>،&nbsp;<a href="http://s3.picofile.com/file/8213489084/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%86%DB%8C.jpg" target="_blank" title="">شیخ حسین نائینی</a>،&nbsp;<a href="http://s3.picofile.com/file/8213489434/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg" target="_blank" title="">سید ابوالحسن اصفهانی</a>&nbsp;و سید حسین بادکوبه ای را نام برد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">پس از 11 سال زندگی و تحصیل در نجف به علت ممنوعیت خروج ارز از ایران و نرسیدن عواید املاکشان در محضور مالی شدید قرار گرفته ( دو برادر از وجوهات شرعیه هم استفاده نمی کردند ) و به ناچار به تبریز باز گشتند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">به محض بازگشت به تبریز در کنار کار کشاورزی، مشغول درس و بحث و تدریس فلسفه در حوزه تبریز شدند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></p></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8213483850/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C_2.jpg" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8213482576/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C_2_Copy.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:red">آثار</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:red"><span dir="LTR"></span>:</span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">از نوشته های آقای الهی جز اندکی استنساخ چیزی بر جای نمانده</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:red">شاگردان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:red"><span dir="LTR"></span>:</span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">از شاگردانشان می توان به این افراد اشاره کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>:</span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8213489984/_20100904_1756417802.jpg" target="_blank" title="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">علامه حسن زاده آملی</a>، میرزا محمدعلی ارتقایی مشهور به ادیب العلماء، شیخ هدایت الله غروی، میرزا موسی تبریزی، میرزا ستار میرمحمدی، آقا شیخ شریف و آیت الله تجلیل</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span></p></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8213484100/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C.jpg" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8213483126/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C_Copy.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%;"><font size="2"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">آقای الهی در سال 1346 ه.ش به قم سفر کردند و در دارالتبلیغ قم به تدریس فلسفه مشغول شدند. اما تنها نه ماه در قم ماندند و بر اثر عود بیماری قبلی شان ناچار به تبریز بازگشتند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">.</span></span></font></p></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s3.picofile.com/file/8213484168/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C_3.jpg" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8213482592/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C_3_Copy.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: justify;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">آقا سید محمدحسن الهی در نیمه دوم سال 1346 ه.ش در بستر بیماری افتادند و سرانجام در چهارم تیرماه 1347 بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفتند. آرامگاه ایشان در قبرستان نو قم می باشد.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></p></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s3.picofile.com/file/8213590792/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C_4_Copy.jpg" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8213483250/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C_4_Copy.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: justify;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:red"><br> +</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">آیت الله الهی: <font color="#ff0000">«</font>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#3333FF">ظهور انفرادی زمینه ظهور اجتماعی است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#3333FF"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#3333FF">وگرنه اگر امت آماده نباشند و او بیاید همان بلایی سرش خواهد آمد که سر یازده معصوم دیگر آمد. </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#ff0000">»</font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:red">***</span><span lang="FA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size: 10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#3333FF">منابع</span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">1. کتاب «الهیه»</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:150%"><span style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8.5pt; line-height: 150%;">2. www.varesoon.ir</span></p></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2015-08-25T16:20:19+01:00 nesho0oni.mihanblog.com فـهـیـم حیف تو را داشتم و غیر تو را بنده شدم http://nesho0oni.mihanblog.com/post/71 <div style="text-align: center;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8208455942/1358534.jpg" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8208456500/13585341.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">هی نپرس آخرش چی می شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span>.</span><span class="apple-converted-space"><span dir="LTR" style="line-height: 150%; color: rgb(51, 102, 255); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;</span></span><span lang="FA" style="line-height: 150%; color: rgb(51, 102, 255); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">آخرش دست خداست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span>. <span lang="FA" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">بد نمی شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span>.</span></span><span class="apple-converted-space"><b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; color: rgb(51, 102, 255); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;</span></b></span><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; color: rgb(51, 102, 255); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">این اولش را که سپرده اند دست تو، این چه می شود؟</span></b><span dir="LTR"></span><span class="apple-converted-space"><b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; color: rgb(51, 102, 255); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b></span><span lang="FA" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">این مهم است. اگر این بد بشود، آخرش برای تو می شود روز خجالت؛<span dir="LTR"></span><span class="apple-converted-space"><span dir="LTR" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></span><span lang="FA" style="line-height: 150%; color: rgb(51, 102, 255); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">یوم الحسرة.&nbsp;</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;<span lang="FA" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">حسرت می خوری. می گویی کاش درست کار می کردم، امروز این قدر خجالت نمی کشیدم. کار نکرده ای و حقوقت را می دهند. تمام و کمال. از خجالت هزار بار آب می شوی و می روی توی زمین. هی می سوزی و صدات هم در نمی آید. جهنم می شود برایت. کوفتت می شود. عذاب می شوی. خدا که عذابت نمی کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span>.</span></span><span class="apple-converted-space"><b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; color: rgb(51, 102, 255); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;</span></b></span><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; color: rgb(51, 102, 255); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">تو خودت عذاب می شوی</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span>.<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">خدا که عقده ندارد من و تو را عذاب کند. رحمان رحیم است</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span>.</span></b></font></p></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b>برگرفته از کتاب <font color="#993399"><b>«</b> </font><font color="#3366ff">باران خلاف نیست </font><font color="#993399"><b>»</b></font></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2015-08-21T06:47:16+01:00 nesho0oni.mihanblog.com فـهـیـم علیک بالمؤخَّرات http://nesho0oni.mihanblog.com/post/69 <div style="text-align: justify;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">روزی آیت الله بهجت از طلبه ای عرب پرسیدند: «چه درسی می خوانی؟»&nbsp;<span class="apple-converted-space">گفت:&nbsp;<font color="#33ccff">«</font></span></span><span lang="FA" style="line-height: 150%; color: rgb(204, 51, 204); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">مقدمات</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#33ccff">»</font><font color="#330033">.&nbsp;</font></span><span class="apple-converted-space"><span lang="FA" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">حضرت آیت الله در بیانی لطیف فرمودند: <b style="direction: rtl;"><font color="#33ccff">«</font></b></span></span><b><span lang="FA" style="color: rgb(204, 51, 204); line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">علیکَ بالمؤخَّرات!</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#33ccff">»</font></span></b><font color="#33ccff"><span dir="LTR"></span></font><b style="color: rgb(51, 204, 255);"><span dir="LTR" style="line-height: 150%; color: rgb(204, 51, 204); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b></span><span lang="FA" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">یعنی</span><span dir="LTR"><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size: initial; background-origin: initial;background-clip: initial;background-position:initial; background-repeat:initial"></span><span class="apple-converted-space"><span dir="LTR" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></span></span><b><span style="background-image:initial;background-attachment:initial; background-size: initial;background-origin: initial;background-clip: initial; background-position:initial;background-repeat:initial"><span lang="FA" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">تو را به مقصود و غرض از مقدمات که همان ذی المقدمه توجه به حضرت پروردگار و امور معنوی است، سفارش می کنم</span></span></b><span dir="LTR"></span><b><span style="background-image:initial;background-attachment:initial; background-size: initial;background-origin: initial;background-clip: initial; background-position:initial;background-repeat:initial"><span dir="LTR" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</span></span></b></font></p></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8207539118/phoca_thumb_l_ammame_10_.jpg" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8207539350/phoca_thumb_l_ammame_10_Copy.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><font color="#33ccff"><b>+</b></font> منبع: کتاب<b> <font color="#33ccff">العبد</font></b></font></div> text/html 2015-08-18T12:13:43+01:00 nesho0oni.mihanblog.com فـهـیـم عادت؛ گورستان معرفت http://nesho0oni.mihanblog.com/post/68 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><span lang="FA" style="color: rgb(204, 51, 204); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">عادت، گورستان معرفت است</span></b><span dir="LTR"></span><span class="apple-converted-space"><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span style="text-align: start;">&nbsp;</span></span><span lang="FA" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">و همان طور که عادت به زشتی و پلیدی، قبح و سیاهی آن را کمرنگ و گاهی زشتی آن را کاملاً می پوشاند و انسان را در انجام آن گستاخ تر و بی باک تر می کند،</span></span><span dir="LTR"></span><span class="apple-converted-space"><b style="text-align: start;"><span dir="LTR" style="color: rgb(204, 51, 204); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b></span><b><span lang="FA" style="color: rgb(204, 51, 204); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">عادت به خوبی ها هم به تدریج از اثرات و ارزش آن می کاهد</span></b><span lang="FA" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="text-align: start;">، برای همین نباید در ویرانه های عادت دفن شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span>.</span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: left; line-height: 200%;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8207035968/51882521586315120521.jpg" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8207036268/97841256.jpg" alt=""></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: left; line-height: 200%;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><font color="#3333ff">+ </font></b>بخشی از کتاب<font color="#3333ff"><b> الهیه</b></font> ( شرح حال سید محمد حسن الهی طباطبایی )</font></p> text/html 2015-08-09T06:06:06+01:00 nesho0oni.mihanblog.com فـهـیـم زندگینامه آیت الله علی صفایی حائری http://nesho0oni.mihanblog.com/post/67 <div style="text-align: justify;"><div><p dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">استاد شیخ علی صفایی حائری معروف به</span><span dir="LTR"><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; "><span style="background-image:initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position:initial; background-repeat:initial">&nbsp;</span></span></span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; "><span style="background-image:initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position:initial; background-repeat:initial">عین.صاد</span></span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; "><span style="background-image:initial; background-attachment:initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position:initial; background-repeat:initial">، فرزند مرحوم حاج شیخ عباس صفایی و نوه ی</span></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"><span style="background-image:initial; background-attachment:initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position:initial; background-repeat:initial">&nbsp;</span></span></span></font><a href="http://s6.picofile.com/file/8205198992/شیخ_محمدعلی_صفایی_حائری.jpg" target="_blank" title="">شیخ محمدعلی صفایی حائری</a>&nbsp;<font size="2"><span dir="LTR"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; "><span style="background-image:initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position:initial; background-repeat:initial">&nbsp;در شهر مقدس قم در سال 1330 به دنیا آمد</span></span></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"><span style="background-image:initial; background-attachment:initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position:initial; background-repeat:initial">.</span></span></span></font></p></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center; "><a href="http://s3.picofile.com/file/8205195942/7_1.jpg" target="_blank" title=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8205196692/7_1_copy.jpg" alt=""></font></a></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">در 13 سالگی شروع به تحصیل علوم دینی نمود و دروس سطح حوزه را طی سه سال به اتمام رسانید</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">.</span></font></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">ایشان در 14 سالگی به مطالعه تاریخ ادبیات ایران، عرب، ژاپن، چین، یونان، اسپانیا، آفریقا، آمریکای لاتین و کشورهای غربی روی آورد و با نمونه هایی از&nbsp;شاهکارهای ادبی هر دوره آشنا گشت.&nbsp;آشنایى با آثار و اندیشه‏ هاى فرانتس كافكا و صادق هدایت و تحلیل ‏هاى پوچ‏ گراى غربى و آمریكاى لاتینى و طرح‏ هاى اگزیستانسیالیسمى و ماركسیسمى، ره‏ آورد مطالعات گسترده‏ اش در آغاز نوجوانى بود</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">.</span></font></p> <p dir="RTL" style="line-height: 150%; "><span dir="LTR"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></span></p></div><div style="text-align: center; "><a href="http://s6.picofile.com/file/8205197126/7_5.jpg" target="_blank" title=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8205196950/7_5_Copy.jpg" alt=""></font></a></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">استاد صفایی در حدود 16 سالگی ازدواج کرد و با رفتاری درست و متفکرانه و سرشار از محبت، بر خلاف انتظارات، نمونه ی ازدواج موفق شد.در نوزده سالگى، نخستین فرزندش تولّد یافت</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">.</span></font></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR" style="line-height: 150%; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">از استاد صفایی بیش از 130 اثر مکتوب به جای مانده است</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">.</span></font></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">ایشان اولین کتابش را در 18 سالگی با عنوان «مسئولیت و سازندگی» به نگارش درآورد. از دیگر آثارشان می توان «دیدارها و روش ها»، «تطهیرها»، «مجموعه شعر آرامش»، «حرکت» و «غدیر و عاشورا» را نام برد</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">.</span></font></p> <p dir="RTL" style="line-height: 150%; "><span dir="LTR"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></span></p></div><div style="text-align: center; "><a href="http://s6.picofile.com/file/8205198718/%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B5%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B1%DB%8C_1.jpg" target="_blank" title=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8205198476/%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B5%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B1%DB%8C_1_Copy.jpg" alt=""></font></a></div><div style="text-align: center; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">او در بهمن سال 62 به عنوان مبلغ از ظرف حوزه علمیه قم عازم جبهه های جنگ شد و فرزند بزرگش محمد هم در این راه شهید شد</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">.</span></font></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR" style="line-height: 150%; ">&nbsp;</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; "><font color="#3333ff">* </font></span><span lang="FA" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">او همیشه در مقام</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; color: red; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">آموختن</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; color: red; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">بود و این حس خود را از دست نداده بود</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">.</span></font></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR" style="line-height: 150%; ">&nbsp;</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; "><font color="#3333ff">*</font> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">او توفیق در زندگی اش را مدیون</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; color: red; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">سه</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; color: red; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">چیز می دانست</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">:</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; color: rgb(51, 51, 255); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">احترام به پدر و مادر</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; color: red; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">،</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; color: red; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; color: rgb(51, 51, 255); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">رفت و آمدهای بی تکلف</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; color: red; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">،</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; color: rgb(51, 51, 255); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">تهجد و شب بیداری</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">.</span></font></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR" style="line-height: 150%; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">ایشان روزهای اول و آخر ماه را برای درک فیض زیارت حضرت ثامن الحجج به مشهد الرضا می رفت و در نهایت هم در راه زیارت حضرتش، به علت وقوع سانحه ای در سحرگاه 22 تیر ماه 1378 به لقاء حضرت حق شتافت</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">.</span></font></p><p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; "></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; "><a href="http://s3.picofile.com/file/8205203576/14_1.jpg" target="_blank" title=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8205203426/14_1_Copy.jpg" alt=""></font></a></p><p dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; "><span dir="LTR"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></span></p></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center; "><div style="color: rgb(78, 78, 78); line-height: 16px; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">+ استاد صفایی حائری:&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(78, 78, 78); line-height: 16px; "><span style="text-align: justify; line-height: 18px; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><font color="#3333ff">«</font><font color="#ff0000">كفر متحرك به اسلام می رسد،ولی اسلامِ راکد پدربزرگِ کفر است.</font></font></span></div><div style="color: rgb(78, 78, 78); line-height: 16px; text-align: justify; "><div style="text-align: center; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 18px; "><font color="#3366ff">سلمان‏ها در حالى كه كافر بودند،حركتشان آنها را به رسول منتهى كرد.&nbsp;و زبیرها در حالى كه با رسول بودند، ركودِشان آنها را به كفر پیوند زد.&nbsp;</font></span><span style="line-height: 18px; "><font color="#ff0000">كفرى كه با حركت ما همراه باشد، وحشتى ندارد، وحشت آنجایى است كه با ركودها پیوند خورده باشیم.</font></span><span style="line-height: 18px; "><font color="#3333ff">»</font></span></font></div><span style="color: rgb(17, 17, 17); line-height: 18px; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><div style="text-align: center; "><br></div><div style="text-align: center; ">کتاب حرکت؛ صفحه 12&nbsp;</div></font></span></div></div><div style="text-align: center; "><font color="#ff0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center; "><font color="#ff0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">***</font></div><div style="text-align: center; "><p align="center" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 150%; color: rgb(51, 51, 255); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">منابع</span></font></p> <p align="center" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">کتاب «پرهای صداقت»</span></font></p> <p align="center" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 150%; ">www.einsad.ir</span></font></p> <p align="center" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 150%; ">www.varesoon.ir</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; line-height:150%"><br></p><p dir="RTL" style="text-align:justify; line-height:150%"><br></p></div></div> text/html 2015-08-03T07:32:44+01:00 nesho0oni.mihanblog.com فـهـیـم فَفِرُّوا إِلَى اللَّـهِ http://nesho0oni.mihanblog.com/post/66 <div style="text-align: center;"><div><p align="center" dir="RTL" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; ">مردی به آفتاب یمنی، اویس قرنی گفت: «مرا اندرزی کن!</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; ">«</span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; "></span></p> <p align="center" dir="RTL" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; ">آن جناب گفت:</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height: 150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#33CCFF">»</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; ">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10.0pt; line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#CC33CC">فرار کن به سمت خدا</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; "><font color="#33ccff">»</font></span></p> <p align="center" dir="RTL" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; ">این کلام را از کتاب الله اقتباس کرد که حضرت نوح <font color="#33ccff">ع</font> به مردم فرمود:</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; "><font color="#33ccff">»</font></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(204, 51, 204); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#CC33CC">&nbsp;*</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 204, 255); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; ">«</span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; "></span></p><p align="center" dir="RTL" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 204, 255); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; "><br></span></p></div><div><br></div><div style="text-align: right; "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8203979442/mwmFY8dT_400x400_Copy.jpeg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 44.6500015258789px; text-align: justify;"><font color="#cc33cc"><font size="2">*</font><font size="1"> </font></font><font color="#330033" size="1">آیه 50 سوره ذاریات</font></span></font></div><div style="text-align: right; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 44.6500015258789px; text-align: justify;"><font color="#33ccff"><font size="2">+</font><font size="1"> </font></font><font size="1"><font color="#330033">برگرفته از کتاب </font><font color="#33ccff">نامه ها برنامه ها</font><font color="#330033"> / علامه حسن زاده آملی</font></font></span></font></div><div style="text-align: right; "><br></div></div> text/html 2015-07-31T15:44:20+01:00 nesho0oni.mihanblog.com فـهـیـم زندگینامه میرزا جواد آقا ملکی تبریزی http://nesho0oni.mihanblog.com/post/65 <div style="text-align: justify;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">آیت الله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی</span><font size="2"><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; line-height: 22.3999996185303px; text-align: start;">فرزند حاج میرزا شفیع</span></font><span style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.3999996185303px; text-align: start;">،&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">در اواخر قرن سیزدهم ه.ق در خانواده ای با تقوا و ثروتمند در تبریز به دنیا آمدند</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">ایشان مقدمات علوم اسلامی را در تبریز گذراندند و سپس برای تکمیل تحصیلات به نجف مهاجرت کردند و سالیان دراز در آن شهر به تحصیل پرداختند تا به مقام اجتهاد رسیدند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">میرزا جواد آقا در سال 1321 ه.ق برابر 1270 ه.ش به تبریز بازگشتند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">آن جناب در اوایل مشروطه به سال 1329 به علت نامساعد بودن اوضاع تبریز، مخفیانه آن جا را ترک گفته و به تهران و از تهران به حضرت عبدالعظیم حسنی و از آنجا نیز به قم مهاجرت نمودند و در قم اقامت گزیدند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><a href="http://s3.picofile.com/file/8203444634/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D9%82%D9%86%D9%88%D8%AA.JPG" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8203445768/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D9%82%D9%86%D9%88%D8%AA.JPG" alt=""></a></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><font color="#ff0000"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">اساتید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>:</span></font><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">استاد اصلی ایشان آخوند ملا حسینقلی همدانی بوده اند، جناب میرزا جواد آقا 14 سال از نور وجود این عارف الهی بهره ها بردند. از دیگر اساتید ایشان می توان از آیت الله محدث نوری،&nbsp;<a href="http://s6.picofile.com/file/8203574618/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg" target="_blank" title="">آیت الله حاج آقا رضا همدانی</a>، آیت الله سید مرتضی رضوی کشمیری و&nbsp;<a href="http://s6.picofile.com/file/8203573718/%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%85%D9%84%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_.jpg" target="_blank" title="">آخوند ملا محمد کاظم خراسانی</a>&nbsp;نام برد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><font color="#ff0000"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">شاگردان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>:</span></font><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">طبق فرموده ی&nbsp;<a href="http://s6.picofile.com/file/8203575376/_20101102_1516840035.jpg" target="_blank" title="">علامه حسن زاده آملی</a>، ایشان در تبریز قریب به 400 شاگرد داشته اند و در قم علاوه بر درس فقه، درس اخلاقی تأثیرگذار در مدرسه فیضیه داشتند و مردم و طلاب در آن شرکت می جستند، درسی نیز برای عده ای از خواص در منزل داشتند. از شاگردان برجسته ایشان می توان به&nbsp;<a href="http://s3.picofile.com/file/8203577742/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C.jpg" target="_blank" title="">امام خمینی (ره)</a>، حاج آقا حسین فاطمی قمی،&nbsp;<a href="http://s6.picofile.com/file/8203579250/%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg" target="_blank" title="">آخوند ملا علی همدانی</a>،&nbsp;<a href="http://s3.picofile.com/file/8203580550/_20100826_1902692534.jpg" target="_blank" title="">آیت الله حاج شیخ عباس تهرانی</a>، آیت الله سید محمود مدرسی، حجت الاسلام سید محمود یزدی، شیخ اسماعیل بن حسین تائب، حاج میرزا عبدالله شالچی و آیت الله شیخ محمدحسین غروی، اشاره کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><font face="Tahoma, sans-serif" color="#ff0000"><span style="font-size: 13.3333330154419px; line-height: 20px;">آثار:</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 13.3333330154419px; line-height: 20px;">آثار به جای مانده از این عارف گرانقدر عبارتند از: رساله لقاء الله، کتاب المراقبات، کتاب اسرار الصلوة، کتابی در فقه، رساله ای در حج و حاشیه فارسی بر غایة القصوی.</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">روح این عارف واصل، در عصر جمعه یازدهم ذیحجه 1343 ه.ق ( 11 تیر 1304 ه.ش ) در بستر بیماری از بدن مقدسش به عالم قدس پرواز کرد. پیکر پاک ایشان در قبرستان شیخان قم به خاک سپرده شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8203445700/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A2%D9%82%D8%A7_%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C_1.jpg" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8203445934/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A2%D9%82%D8%A7_%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C_1.jpg" alt=""></a></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt;"><font face="Tahoma, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 17px;"><font color="#ff0000"><br></font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt;"><font face="Tahoma, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 17px;"><font color="#ff0000">+</font> میرزا جواد آقا ملکی تبریزی: <font color="#ff0000">«</font> <font color="#3333ff">شبانه روز و در اولین گام، فکر مرگ باشید.</font> <font color="#ff0000">»</font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p><font color="#ff0000"><br></font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p><font color="#ff0000">***</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8.5pt; line-height: 150%;"><font color="#3333ff">منابع</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8.5pt; line-height: 150%;">1. کتاب « مشهور خوبان »</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8.5pt; line-height: 150%;">2. www.aviny.com</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8.5pt; line-height: 150%;">3. www.varesoon.ir</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8.5pt; line-height: 150%;">4. www.tebyan.net</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: left; line-height: 150%;"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p></div> text/html 2015-07-26T08:00:52+01:00 nesho0oni.mihanblog.com فـهـیـم انصاف در گرفتن اجرت http://nesho0oni.mihanblog.com/post/64 <div style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><a href="http://s3.picofile.com/file/8203982868/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B1%D8%AC%D8%A8%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7.jpg" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8203983268/875412.jpg" alt=""></a></div><div><p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; "><font size="2"><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></font></p><p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; "><font size="2"><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">جناب شیخ ، بر اساس دستور اسلام و روش و ادب پیمانکاری در اسلام ، اجرت کارش را با مشتری تمام می کرد ؛ امّا از آن جا که نمی خواست بیش از آن چه کار کرده بود ، از مشتری اجرتی دریافت کرده باشد ، اگر پس از پایان کار می دید کمتر از مقداری که پیش بینی کرده بود ، کار انجام داده ، مبلغی را که به نظری اضافه گرفته بود ، به مشتری بر می گرداند&nbsp;</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">.</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 150%;"></span></font></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; "><font size="2"><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">یکی از روحانیون نقل می کند که : به جناب شیخ پارچه دادم تا برایم عبا و قبا و لبّاده ای بدوزد و گفتم : چقدر بدهم ؟</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></font></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; "><font size="2"><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">گفت : دو روز کار می برد ؛ چهل تومان&nbsp;</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">.</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></font></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; "><font size="2"><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">روزی که رفتم لباس ها را بگیرم ، گفت&nbsp;</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> :</span></font><span lang="FA" style="font-size: small; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">اجرتش بیست تومان می شود</span><span dir="LTR" style="font-size: small; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">.&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; "><font size="2"><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">گفتم : فرموده بودید چهل تومان ؟</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></font></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; "><font size="2"><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">گفت : فکر می کردم که دو روز کار می برد ؛ ولی یک روز کار برد&nbsp;</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">.</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></font></p> <p dir="RTL" style="line-height:150%"><span dir="LTR"><font size="2">&nbsp;</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align: left; line-height: 150%;"><font size="1"><font color="#ff0000">+</font> منبع : کتاب <font color="#ff0000">«</font> <font color="#3333ff">کیمیای محبت</font><font color="#ff0000"> »</font></font></p><p dir="RTL" style="text-align: left; line-height: 150%;"><br></p><p dir="RTL" style="text-align: left; line-height: 150%;"><br></p></div></div> text/html 2014-07-31T06:00:32+01:00 nesho0oni.mihanblog.com فـهـیـم گفتاری از استاد فاطمی نیا پیرامون حفظ نورانیت ماه رمضان http://nesho0oni.mihanblog.com/post/58 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><div align="justify"><div align="center"><font color="#3366FF" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span dir="RTL" style="font-size: 15px; " lang="AR-SA"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><br></span></span></span></span></span></span></font></div><div align="center"><div align="justify"><font color="#3366FF" size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">و الا آدم بیاید تو ماه رمضان بعد ماه رمضان تمام شود همان آش و همان کاسه، این دیگر <font color="#33CC00">“لعلکم تتقون”</font> نمیشود.</font></font><br></div><div align="justify"><br><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span dir="RTL" style="font-size: 15px; " lang="AR-SA"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><img src="http://s5.picofile.com/file/8132485142/index1_265x160.jpeg" alt="" border="0" align="bottom" height="111" hspace="0" vspace="0" width="185"></span></span></span></span></span></span></font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span dir="RTL" style="font-size: 15px; " lang="AR-SA"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL" lang="AR-SA"></span></span></span></span></span></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span dir="RTL" style="font-size: 15px; " lang="AR-SA"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><br></span></span></span></span></span></span>&nbsp;مولوی میگوید که یک نفری دید که شتر دارد می آید تو کوچه، گفت از کجا می آیی؟ آن یکی پرسید از اشتر که هی، از کجا می آیی ای اقبال پی، آقای شتر از کجا می آی؟ گفت از حمام گرم کوی تو، گفت خود پیداست از زانوی تو ، گفت رفته بودم در همان حمام محله شما، گفت معلومه خوب کیسه کشیدی، از زانوهات پیداست.</font><br><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;بله بزرگان این مثل را زده اند، که آقا، مردم که عملکرد من را بعد از ماه رمضان میبینند، ببینند عین آن شتری که از حمام آمده</font><br><font color="#006600" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;پس چی شد؟</font><font color="#3366FF"><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;ها؟</font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;غیبتت که هست سر جاش!</font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;بد اخلاقیت در خانه که هست!</font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;دل شکستنت که هست!</font><br></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font color="#CC33CC"><font color="#3366FF">&nbsp;بی هوا پشت سر مردم حرف زدنت؛</font><br></font>اینها همه هست پس این<font color="#33CC00">”لعلکم تتقون”</font> کجا رفت؟!</font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;<font color="#006600">پس چی شد؟!</font></font><font color="#006600"><br></font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;خدا را قسم می دهیم به اولیائش ان شاء الله که این نورانیت تا ماه رمضان آینده حفظ بشود.</font><br><br><br><div align="center"><font color="#3366FF" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><br>استاد فاطمی نیا</font><font color="#3366FF"><br></font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1">برگرفته </font><font size="1"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">از<a href="http://www.faraghlit.com/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%DB%80-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C/" target="_blank" title=""><font size="1"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#33CC00"> اینجا</font></font></font></a></font></font></div><br></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br></font></div></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font>